Photo handling
1
2
3
4 5 6 7
8
9 0
copyright Miroslav Červinka - 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Miroslav Červinka tel.: 777 080 042 724 512 213 e-mail: rozpocty.cervinka@gmail.com Poskytuji služby především pro Olomouc, Přerov, Hranice a okolí
Home Pro stavebníky Pro projektanty a architekty Pro stavební firmy Kontakt

Stavební rozpočet – užitečný pomocník stavebníka

Stavební rozpočet je důležitý dokument, který přehledně a srozumitelné

prezentuje jednotlivé stavební práce včetně dodávky materiálů a dalších souvisejících

nákladů stavby.

Pomocí stavebního rozpočtu získáte: A. Celkový přehled o nákladech stavby a jejích dílčích částech jako jsou například:  Rodinný dům; Garáž;  Přípojky;  Zpevněné plochy; Oplocení …… atd. Tyto cenové informace jsou velmi důležité už v období přípravy stavby – způsob financování, výše nutného úvěru. Po finanční stránce víte do čeho jdete! B. Detailní přehled o cenách jednotlivých stavebních konstrukcí a řemesel.  Z rozpočtu jsou zřejmé jak ceny jednotlivých položek stavebních prací, tak i souhrnné náklady na konstrukce a části stavby - např. základy, zdivo, příčky, střecha, fasáda, topení, elektroinstalace.. případně může být oceněna samostatně hrubá stavba domu, dokončení domu v dalším samostatném rozpočtu apod. Tyto dílčí rozpočty (části) jsou potom shrnuty v přehledné “Rekapitulaci nákladů stavby“, i v tzv. „Krycím listu rozpočtu stavby“ kde najdete  všechny základní údaje o stavbě jako jsou: název stavby, místo stavby, investor (stavebník), projektant, dodavatel stavby, zpracovatel rozpočtu.. dále základní cenové údaje o stavbě včetně vedlejších nákladů stavby a DPH. C. Možnost sledování průběhu stavby po dobu její realizace, jak po stránce technické, tak i po stránce ekonomické.  Rozpočet umožňuje podle jednotlivých položek sledovat množství prací provedených stavební firmou, jejich kompletnost a cenu.   D. Položkový stavební rozpočet obsahuje u každé položky tzv. výměrnice – to znamená přehledný výpočet objemu jednotlivých prací a dodávek na konktrétní stavbě. Na tomto základě můžete snadno  provádět objednávku stavebních materiálů, nebo řemesel, případně kontrolovat průběh stavby a činnost dodavatelské firmy. E. Dokument, který využijete při např. také při sjednávání stavební půjčky (hypotéky). Banky totiž obvykle vyžadují doložení předběžného nákladu stavby v členění podle stavebních konstrukcí, případně řemesel. F. Takzvaný „výkaz výměr“ (slepý stavební rozpočet) – tento neobsahuje ceny stavebních prací, obsahuje však všechny ostatní náležitosti položkového rozpočtu (popisy prací, kódy jednotlivých položek, výměry a celou strukturu rozpočtu). Tento je velmi užitečným pomocníkem při výběru stavební firmy jako dodavatele stavby (výběrové řízení), kdy jednotliví uchazeči ocení dle vlastních možností tento předložený slepý rozpočet. Tímto je zajištěn stejný rozsah oceňovaných prací a dodávek pro všechny zúčastněné firmy. G. Na základě cen uvedených v rozpočtu odsouhlaseném při výběru dodavatele, je možno v dílčím rozpočtu (v tzv. rozpočtu víceprací, příp. méněprací) v závěru stavby ocenit práce prováděné tzv. navíc, nebo ocenit odpočet prací, které provedeny nebyly a proto také nebudou fakturovány.  Podstatné je, že existují schválené ceny stavebních prací uvedené v rozpočtu, čímž se předejde nejasnostem i případným spekulacím o účtovaných cenách. Závěrem:   Kvalitní rozpočet je zcela jistě důležitým nástrojem při plánování a realizaci každého stavebního díla. Ukázky rozpočtů Vám rád, na požádání, zašlu e-mailem. Prosím, kontaktujte mne: rozpocty.cervinka@gmail.com
Provádím rozpočty:
Pro stavebníky